وکیل کارکشته در خراسان رضوی

یافتب وکیلدراستانخراسانرضوی ایافرادیکهتجربهایدرزمینهپروندههایحقوقیوکیفریندارندمیتواندکارسختیباشد. سوالاتیکهممکناستبرایمردمپیشبیایدمعمولاًبهشرحزیراست: اولاًاینکهچهمراجعیبرایاعطایپروانهوکالتدراستانخراسانرضویوجوددارد؟مدارکوکلایخراسانرضویبرچهاساساست؟تفاوتوکلایحقوقیوکیفریخراسانرضویچیست؟چگونهیکوکیلمتخصصپیداکنیم؟آیاادعایسایتهایمختلفمبنیبرمعرفیبهترینوکیلدرخراسانرضویمیتواندقابلاعتمادباشد؟

درپاسخبهسوالاولبایدگفتکهمراجعرسمیاعطایپروانهوکالتدرخراسانرضویاولاً «کانونوکلایخراسانرضوی»ودوم «مرکزکارشناسانرسمیوکلایدادگستریومشاورانقوهقضائیه»است. تفاوتهاییبینایندوموجودیتوجودداردکهبایکجستجویسادهدراینترنتمیتوانآنهاراپیداکرد. وکلاسهسطحدارند: 1- کارآموز 2- وکیلسطح 2 3- وکیلسطح 1. وکیلدادگستریدراستانخراسانرضویپسازقبولیدرآزمونکارآموزیحقوقیبهمدتدوسالنزدیکیازوکلایخراسانرضویبهعنوانکارآموزحقوقیمشغولبهکارمیشودوپسازآندرصورتاحرازصلاحیتوقبولیدراینآزمونمیتواندبهمدارجبالاترینائلشود. .

علاوهبراین،وکیلپایهیکدادگستریتقریباًامکانورودبههمهپروندههارادارد،امابرخیازوکلاترجیحمیدهنددرزمینههایخاصیکارکنند. بهعنوانمثالممکناستیکوکیلبیشتربهامورمهاجرتبپردازدودیگریباپروندههایخانوادگییاجنایییا …

باتوجهبهتقاضایعمومیبرایمعرفیبهترینوکیلدراستانخراسانرضویبایدگفتکهنمیتواندرتمامیدعاوییکوکیلرابهترینوکیلدرخراسانرضویدانست. بنابرایندرصورتنیازبهیافتنبهترینوکیلحقوقیدرخراسانرضوی،بهترینوکیلکیفریدرخراسانرضوی،بهترینوکیلخانوادهدرخراسانرضویوبهترینوکیلملکیدرخراسانرضوی،توصیهمیشودبهآشنایاندارایسابقهمراجعهکنید. تجربهداشتنوکیلدراینزمینهراداشت. قابلاعتمادتراست. امامعیاریکهاینسایتبرایمعرفیوکیلبهساکنیناستانخراسانرضویداردترجیحاًمعرفیوکلایمحترمیاستکهعلاوهبروکالتبهعنواناستاددردانشگاههایاستانخراسانرضویفعالیتمیکنند.